Final Press Conference Under Prevention Through Awareness Project

On November 25р 2020 – the International Day for the Elimination of Violence against Women, the online final press conference of the project “Prevention through Awareness” ACF / 349 was held, with financial support provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism. During the event, the main activities and results of the project were presented. Special attention was given on the results of the study of the coverage of the topic of domestic violence and gender-based violence in the traditional media in Bulgaria and Norway.

Find the study, as well as leaflets with summarized information from it here – in Bulgarian, and in English

The Prevention Through Awareness Project ACF/349, www.ptainfo.eu, is being implemented with a financial support of Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism.

This document was created with the financial support of the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria, www.activecitizensfund.bg, under Financial Mechanism of the European Economic Area. The sole responsibility for the content of this publication lies with the Intelday Foundation and under no circumstances can be taken this document to reflect the official opinion of the European Economic Area Financial Mechanism and the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria.

На 25 ноември 2020 – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, бе проведена онлайн финалната пресконференция по проект „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349, който се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. По време на събитието бяха представени основните дейности и резултати по проекта. Специален акцент беше поставен върху резултатите от изследването на отразяването на темата за домашното насилие и насилието, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия.

Цялото изследване, както и листовки с обобщена информация от него, ще откриете: тук– на български, итук– на английски език.

Проектът „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active Citizens Fund logo