Upcoming Press conference under Prevention through Awareness project

On November, 25 (Wednesday) 2020, the final press conference under the ACF/349 “Prevention through Awareness”  project will be held. The project is implementing with a financial support of Active Citizen Fund under the EEA Financial Mechanism www.activecitizensfund.bg . The Prevention through Awareness project ACF / 349 is implemented by the Intelday Foundation, in partnership with Perseptika EOOD and M-Brain AS, Norway.

On the International Day for the Elimination of Violence against Women, November 25, we will present the study of the coverage of the topic of domestic violence and gender-based violence in the traditional media in Bulgaria and Norway, conducted within the “Prevention through awareness” project, as well as the final results of the main project activities.

The event will be held from 11 a.m. online at the following link:

https://zoom.us/j/93462857979?pwd=MVZuckxLT3ZZc3AyZnRiaFNpMVVrUT09

Meeting ID: 934 6285 7979

Passcode: V56Q8v

На 25 ноември (сряда) 2020 г. ще се състои заключителната пресконференция по проект ACF/349 „Превенция чрез осведоменост“, финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. Проектът „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349 се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

В Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, 25 ноември, ще представим изследването на отразяването на темата за домашно насилие и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия, проведено в рамките на проект „Превенция чрез осведоменост“, както и финалните резултати от основните дейности по проекта.

Събитието ще се проведе от 11:00 ч. онлайн на следния линк:

https://zoom.us/j/93462857979?pwd=MVZuckxLT3ZZc3AyZnRiaFNpMVVrUT09

Meeting ID: 934 6285 7979

Passcode: V56Q8v

Проектът „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.