Study on the coverage of the domestic violence and gender-based violence in Bulgarian and Norwegian media

Download STUDY and LEAFLET here

The topic of Domestic Violence and Gender-Based Violence (DVGBV) is gaining in popularity and the awareness of the need to make informed decisions leads to the search for more up-to-date and more comprehensive information on the topic. The purpose of thе PREVENTION THROUGH AWARENESS Project  ACF/349 was to analyze on the coverage of for DVGBV in Bulgarian and Norwegian media by identifying relevant media for information retrieval, analyzing data, to enrich the data on the topic, present the role of the media in the topic of DVGBV, and communication campaign.

Gender-based and domestic violence (GBDV) is a problem covered by the media on a daily basis. In the period November 2018 – November 2019, 7475 relevant articles on the topic were published in Bulgaria and 7179 – in Norway. A comparative analysis of the way in which the media in both countries approach one and the same problem and how they cover the cases of gender-based and domestic violence has been made.

The study on the coverage of the DVGBV in the media enriches the information according to Specific objective 1 of the Thematic Priority № 4: Increasing the contribution of civil society organizations to gender equality and preventing gender-based violence.

The Prevention Through Awareness Project ACF/349, www.ptainfo.eu, is being implemented with a financial support of Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Financial Mechanism.

This document was created with the financial support of the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria, www.activecitizensfund.bg, under Financial Mechanism of the European Economic Area. The sole responsibility for the content of this publication lies with the Intelday Foundation and under no circumstances can be taken this document to reflect the official opinion of the European Economic Area Financial Mechanism and the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria.

Изследване на отразяването на темата за домашно насилие и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия

Изтеглете ДОКЛАДА и ЛИСТОВКАТА тук

Темата за домашно насилие и насилие, основано на пола (ДННОП), придобива все по-голяма популярност и осъзнаването на нуждата от вземането на информирани решения води до търсене на по-актуална и по-обхватна информация по темата. Целта на проект ПРЕВЕНЦИЯ ЧРЕЗ ОСВЕДОМЕНОСТ ACF/349 бе да направи изследване на отразяването на темата за ДННОП в медиите в България и Норвегия, като се идентифицират релевантни медии за извличане на информация, направи се анализ, от който да се извлече информация за обогатяване на данните по темата, и се представи ролята на медиите в темата за ДННОП, и комуникационна кампания.

Домашното насилие и насилието, основано на пола (ДННОП), са проблем, който е ежедневно отразяван в медиите. В продължение на една година, в периода ноември 2018 г. – ноември 2019 г., по темата са публикувани 7475 релевантни статии в България и 7179 – в Норвегия. Направен е сравнителен анализ на начина, по който медиите в двете държави подхождат към един и същ проблем и как отразяват случаите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Направеното изследване на отразяването на ДННОП в медиите обогатява информацията съгласно Специфична цел 1 на Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак.

Документът е част от проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349, www.ptainfo.eu, който се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Active Citizens Fund logo