First results of comparative analysis within “Prevention through awareness” project

The key findings of the analysis, focusing on the similarities and differences in the coverage of the topic of domestic and gender-based violence in the traditional media in Bulgaria and Norway, were published.

Active Citizens Fund logo

The in-depth analysis and expertise of Perceptica professionals outlined the limits of media coverage of the topic of violence, highlighting the key features of the published materials over the past year. Violence is a key topic in 8,660 materials, affecting its various forms and manifestations – sexual violence, physical, psychological, abuse, verbal violence, cyberbullying and others. The largest share of the conversation in the media space is represented by the articles in which the emphasis is on physical violence – 56%. Sexual assault ranks second with 31%.

This publication was created with the financial support of the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria under the Financial Mechanism of the European Economic Area. The sole responsibility for the content of this publication lies with the Intelday Foundation and under no circumstances can be taken this document to reflect the official opinion of the European Economic Area Financial Mechanism and the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria.

See the publication:

https://offnews.bg/obshtestvo/perceptica-razkriva-rezultati-ot-sravnitelen-analiz-v-ramkite-na-proek-736589.html?fbclid=IwAR3-X5t-ogcglkiVuFwmKwD6B6UyCYiqNt4IOOoGlnhyI1i0-YUzaz7ZL0g

Първи резултати от сравнителен анализ по проект „Превенция чрез осведоменост“

Perceptica публикува ключовите заключения от провеждания анализ, фокусиращ се върху приликите и разликите в отразяването на темата за домашното насилие и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия.

Задълбочеността на анализа и експертизата на професионалистите от Perceptica очертават границите на медийното отразяване на темата с насилието, като извеждат на преден план ключовите характеристики на публикуваните материали през изминалата година. Насилието е ключова тема в 8 660 материала, като са засегнати различни негови форми и проявления – сексуално насилие, физическо, психологическо, малтретиране, вербално насилие, кибер тормоз и др. Най-голям дял от разговора в медийното пространство представляват статиите, в които акцент е физическото насилие – 56%. Сексуалните посегателства се нареждат на второ място с 31%.

ази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Публикацията е достъпна тук:

https://offnews.bg/obshtestvo/perceptica-razkriva-rezultati-ot-sravnitelen-analiz-v-ramkite-na-proek-736589.html?fbclid=IwAR3-X5t-ogcglkiVuFwmKwD6B6UyCYiqNt4IOOoGlnhyI1i0-YUzaz7ZL0g