How the media talk about domestic violence

Articles that trivialize cases of domestic violence and gender-based violence show that the media in Bulgaria are misunderstood about this serious problem. Many of them turn the news into a sensation, putting loud headlines and drawing conclusions based on assumptions. At the other pole are the media in Norway, where there are almost no articles trivializing the cases of domestic violence and gender-based violence. The authors of articles there avoid sensational headlines, shocking phrases and expressions in order to attract attention, but instead follow the cases in their entirety, seek expert opinions and refrain from authorial categorizations in the coverage of news related to domestic violence and gender-based violence.

This became clear during the second round table held today within “Prevention through awareness” project.

The project is implementing with a financial support of Active Citizen Fund under the EEA Financial Mechanism www.activecitizensfund.bg . The Prevention through Awareness project ACF / 349 is implemented by the Intelday Foundation, in partnership with Perseptika EOOD and M-Brain AS, Norway.

Статии, които тривиализират случаите на домашно насилие и  насилие, основано на пола (ДННОП), показват, че медиите в България се отнасят с неразбиране към този сериозен проблем. Голяма част от тях обръщат новините на сензация, поставяйки гръмки заглавия и извличайки изводи, базиращи се на предположения. На другия полюс стоят медиите в Норвегия, където почти не се намират статии, тривиализиращи случаите с ДННОП. Авторите на статии там избягват сензационни заглавия, шокиращи фрази и изрази с цел привличане на вниманието, а вместо това проследяват случаите в тяхната цялост, търсят експертни мнения и се въздържат от авторски категоризации в отразяването на новини, свързани с ДННОП.

Това стана ясно по време на проведената днес втора кръгла маса в рамките на проект „Превенция чрез осведоменост“, на която бяха представени и дискутирани резултатите от провеждания мета анализ с прилики и разлики в отразяването на темата за домашното насилие  и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България и Норвегия, с цел извеждане на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.

Проект „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 е финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg, и се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

Active Citizens Fund logo