Active Citizens Fund logo

Prevention Through Awareness: Gender-based violence – media coverage

Just over half of all media coverage of domestic or gender-based violence strictly sticks to the facts provided by the responsible institutions (police, prosecutor’s office, court, etc.). These news do not contain emotion or any attitude, no matter what the information tone is – positive or negative.The share of publications that trivialize the topic is unexpectedly high, focusing on the scandalous or shocking side of the cases covered. In these articles, journalists emphasize details that have nothing to do with the essence of the problem.
Only 5% of the articles can be considered as quality journalistic materials, because they look at the situation in its depth and strive to analyze it. The authors of these materials look for the real causes that led to the problem and possible ways to solve it.
Only 10 of the more than 7,000 articles describing cases of domestic or gender-based violence within a year argue that violence is in fact normal or inevitable. Although the share of these materials is extremely small, their very presence in the media environment can be considered as a worrisome signal.

This publication was created with the financial support of the Operator of the 
Active Citizens Fund Bulgaria under the Financial Mechanism of the European Economic Area. The sole responsibility for the content of this publication lies with the Intelday Foundation and under no circumstances can be taken this document to reflect the official opinion of the European Economic Area Financial Mechanism and the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria.

Превенция чрез осведоменост: Медийно отразяване на насилието, основано на полов признак

Малко над половината от всички медийни материали, представящи новини за домашно насилие или насилие по полов признак, се придържат стриктно към фактите, предадени по случая от дадена институция (полиция, прокуратура, съд и други). Те не влагат емоция или някакво отношение в статиите си, било то положително или отрицателно.

Неочаквано висок обаче е делът на публикациите, които тривиализират темата, фокусирайки се върху скандалната или шокираща страна на отразяваните случаи. В тези статии журналистите наблягат на подробности, които нямат общо със същината на проблема, който дори и не разглеждат като такъв.

Едва 5% от статиите по темата могат да се приемат като качествени журналистически материали, защото разглеждат явлението в дълбочина и се стремят да анализират ситуацията. Те са дело на журналисти, които търсят реалните причини, довели до възникването на проблема, и възможните пътища за неговото разрешаване.

В едва 10 от всички над 7000 статии, описващи случаи на домашно насилие или насилие по полов признак в рамките на една година, се представя аргументът, че насилието всъщност е нормално или неизбежно. Макар делът тези материали да е изключително малък, самото им присъствие в медийната среда е обезпокоително.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оператора на Фонд Активни граждани България  по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.