Upcoming communication meeting

On June 4 (Thursday) 2020, a round table under the ACF/349 “Prevention through Awareness”  project will be held. The project is implementing with a financial support of Active Citizen Fund under the EEA Financial Mechanism www.activecitizensfund.bg . The Prevention through Awareness project ACF / 349 is implemented by the Intelday Foundation, in partnership with Perseptika EOOD and M-Brain AS, Norway.

Active Citizens Fund logo

The event will be held online from 11:00 am at the following link:

https://zoom.us/j/94709447048?pwd=VDVJUDZhQXYyS1VZbHBMcXlaNDBPQT09

Meeting ID: 947 0944 7048

Password: 616439

You can also join by phone: +359 3 257 1633, +359 2 492 5688

During the meeting will be presented and discussed the results of the study of the coverage of the topic of Domestic Violence and Gender-Based Violence (DVGBV) in the traditional media in Bulgaria and Norway, in order to highlight the causes, consequences and possible approaches to violence prevention, based on gender and in relation to gender equality.

This publication is created with the financial support of the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria under Financial Mechanism of the European Economic Area. The sole responsibility for the content of this publication lies with the Intelday Foundation and under no circumstances can be taken this document to reflect the official opinion of the European Economic Area Financial Mechanism and the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria.

На 4 юни (четвъртък) 2020 г. ще се състои експертна кръгла маса по проект ACF/349 „Превенция чрез осведоменост“, финансиран в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. Проектът „Превенция чрез осведоменост“  ACF/349 се изпълнява от фондация „Интелдей“, в партньорство с „Персептика“ ЕООД и M-Brain AS, Норвегия.

Събитието ще се проведе онлайн от 11:00 ч.

По време на срещата ще бъдат представени и дискутирани резултатите от провежданото изследване на отразяването на темата за домашното насилие  и насилие, основано на пола, в традиционните медии в България  и Норвегия, с цел извеждане на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола.

Подкрепата на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. ще допринесе за обогатяване на  информацията за провеждане на изследването с експертна оценка на причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Включването на организация от страна донор, която има силна експертиза в своята област, с опит и знания, които е готова да сподели, както и провеждането на информационна кампания за разпространение на резултатите ще допринесе за провокиране на по-сериозен обществен дебат по темата.

Проектът „Превенция чрез осведоменост“ ACF/349 се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Интелдей“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.